เซ็นทรัลแล็บไทย ต้อนรับคณะจากสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ ได้ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) นายประวิทย์ โชติปรายนกุล และคณะ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เนื่องจากเทศกาลสวัสดีปีใหม่ และได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือของระหว่างหน่วยงานทั้งสอง เพื่อนำบาร์โค้ดมาบริการ การตรวจสอบย้อนกลับ การรายงานผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ประกอบการเพื่อความเชื่อมั่นอีกทาง ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้นำไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สาขากรุงเทพ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668