ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี จังหวัดราชบุรี

30 ตุลาคม 2561 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร ร่วมกับ บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด และกรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ (ห้องราชาวดี ชั้น 2) อ.เมือง จ.ราชบุรี

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วย คุณปกรณ์ ระดมกิจ นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี บรรยาย เรื่อง “การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน / เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”

และคุณณัฐพัชร์ ชัยธรรมศิริ หัวหน้ากลุ่มงาน จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร บรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก”

โดยมีผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D นำผลิตภัณฑ์ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึกพบผู้เชี่ยวชาญสาขาสมุทรสาคร เพื่อขอรับคำแนะนำการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มจังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จำนวนทั้งสิ้น 133 ตัวอย่าง

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668