ประชุมมอบนโยบาย สำนักงานใหญ่และสาขากรุงเทพ ตามแผนธุรกิจครึ่งปี (ก.ค. - ธ.ค. 61)

22 สิงหาคม 2561 พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ มอบนโยบายตามแผนธุรกิจครึ่งปี (ก.ค.-ธ.ค. 61) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานแก่สำนักงานใหญ่ และสาขากรุงเทพฯ

ทั้งนี้กรรมการผู้อำนวยการ ได้นำเสนอ ข้อมูลภาพรวมบริษัท แผนปฏิบัติการเร่งด่วนครึ่งปี ก.ค. - ธ.ค. 2561 และการเตรียมจัดประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

จัดประชุมการเข้าพบสาขา โดย ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668