แล็บประชารัฐ ผนึก 4 ภาคี ยกระดับ ตลาดประชารัฐปลอดภัย

แล็บประชารัฐ จับมือ 4 ภาคี ผุดโมเดล “โครงการตลาดศรีเมืองปลอดภัย” เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ แล็บประชารัฐ ร่วมกับ บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ( ตลาดศรีเมือง ) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.ราชบุรี ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการตลาดศรีเมืองปลอดภัย” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เกษตรกรในกลุ่มภาคการเกษตร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกรรุ่นใหม่ ( Smart Farmer ) ในการพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกรให้สามารถยกระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มพื้นที่จำหน่าย ส่งเสริมเกษตรผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการและเกษตรกรที่เดือดร้อนจากการไม่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยนำผลการทดสอบถูกต้อง แม่นยำ นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้า มุ่งหวังเห็นผลสำเร็จในระดับรายผู้ประกอบการและเกษตรกรเพื่อก่อให้เกิดผลเชิงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจ 4.0

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว ทางแล็บประชารัฐ จะทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการทดสอบ และตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ภายใต้ทรัพยากรของทั้งห้าหน่วยงาน พร้อมทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้ประกอบการและเกษตรกร กลุ่มคนตัวเล็กในการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

โอกาสนี้ กรรมการผู้อำนวยการ แล็บประชารัฐ ได้มอบคูปองการยกระดับมาตรฐานสินค้า เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มูลค่า 5,000 บาท ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในตลาดศรีเมือง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า และสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ต่างให้ความสนใจ ส่งตัวอย่างเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก พร้อมกล่าวขอบคุณว่า รู้สึกดีที่ภาครัฐมีโครงการดี ๆ เช่นนี้

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668