ยกพลเข้าแล็บ รอบแรก !! ผู้ประกอบการให้การตอบรับดี

 วันที่ 1 พ.ย. 60 แล็บประชารัฐ จัดโครงการยกพลเข้าแล็บ เปิดบ้านให้เอสเอ็มอี-วิสาหกิจชุมชน ส่งตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน พร้อมจัดกิจกรรมอบรมด้านการตลาด 4.0 จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยปิดท้ายด้วยการบรรยายหัวข้อ “สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการตรวจแล็บ” จาก ดร.วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ แล็บประชารัฐ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668