• รูปหน้าบริการสอบเทียบ

การสอบเทียบทางด้านแรงดัน

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
 1. Pressure Gauge 0 - 5000 psi Not Accredit
 2. Vacuum Gauge -11.0 to 0 psi Not Accredit

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668