• รูปหน้าบริการสอบเทียบ

Pressure

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
 1. Pressure Gauge 0 - 5000 psi Not Accredit
 2. Vacuum Gauge -11.0 to 0 psi Not Accredit

 

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668