• รูปหน้าบริการสอบเทียบ

การสอบเทียบทางด้านเคมี

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
1. pH Meter 1.68, 4, 7, 10
2. Conductivity Meter 84 µS / cm Not Accredit
    1413 µS/cm Not Accredit
    12.88 mS/cm Not Accredit
3. Alcohol Detector 45, 55 mg%

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668