การสอบเทียบทางด้านเคมี

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
 1. pH Meter 4, 7, 10
    1.68, 6.86, 9.18  Not Accredit
 2. Conductivity Meter 84 µS / cm  Not Accredit
    1413 µS/cm  Not Accredit
    5000 µS/cm  Not Accredit
    12.88 mS/cm  Not Accredit
 3. Alchohol Detector 45, 55 mg%

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668