• รูปหน้าบริการสอบเทียบ

Chemical

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
1. pH Meter 1.68, 4, 7, 10
 2. Conductivity Meter 84 µS / cm  Not Accredit
    1413 µS/cm  Not Accredit
    12.88 mS/cm  Not Accredit
 3. Alcohol Detector 45, 55 mg%

 

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668