การสอบเทียบทางด้านมวล

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
 1.  Weight (Class F) 1 g to 200 g, 2000 g  
 2.  Weight (Class M) 1 g to 200 g, 1000 g, 2000 g, 5000 g  
 3.  Electronic Balance 1 mg to 150 kg  
 4.  Spring Balance 1 g to 300 kg Not Accredit
 5.  Mechanic Balance 1 g to 300 kg Not Accredit

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668