• รูปหน้าบริการสอบเทียบ

การสอบเทียบทางด้านมวล

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
1. Weight (Class F) 1 g to 5 kg
2. Weight (Class M) 100 mg to 20 kg
3. Weight (Class Non OIML) 10 mg to 20 kg
4. Electronic Balance 1 mg to 300 kg
5. Spring Balance 1 g to 300 kg
6. Mechanic Balance 1 g to 300 kg Not Accredit

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668