• รูปหน้าบริการสอบเทียบ

Mass

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
1. Weight (Class F) 1 g to 5 kg
2. Weight (Class M) 100 mg to 20 kg
3. Weight (Class Non OIML) 10 mg to 20 kg
4. Electronic Balance 1 mg to 300 kg
5. Spring Balance 1 g to 300 kg
6. Mechanic Balance 1 g to 300 kg Not Accredit

 

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668