• รูปหน้าบริการ
 
 

การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมค้านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ Central Lab Thai พร้อมให้บริการ ทั้งในด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและสมรรถนะทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา โดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงานและองค์กรของลูกค้าและเพื่อนร่วมค้า โดยการให้บริการด้านการฝึกอบรมในส่วนของการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการโดยรวม

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Online Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Offline Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (Update 25/10/2564)

ดาวน์โหลด

การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ตามมาตรฐาน ISO 11133:2014 (Amd.2: 2020) รุ่น 2
พฤหัสบดี, 30 กันยายน 2021
ผู้ชม : 158

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ตามมาตรฐาน ISO 11133:2014 (Amd.2: 2020) รุ่น 2
วันที่ 30 กันยายน 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
การวิเคราะห์ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา ปัจจัยสําคัญที่จัดว่าเป็นปัจจัยหลักของกระบวนการวิเคราะห์ทดสอบจุลินทรีย์ คือ อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ละชนิด มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านองค์ประกอบ วิธีการเตรียม และการเก็บรักษา ซึ่งคุณภาพ ความถูกต้องของงานวิเคราะห์ทดสอบทางจุลินทรีย์ จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ที่นํามาใช้ในงานนั้นๆ หากผู้เตรียมขาดความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่ถูกต้อง ก็จะส่งผลถึงเชื้อโดยตรงต่อผลวิเคราะห์ทดสอบ ปัจจัยเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลทำให้ผลการวิเคราะห์ทดสอบผิดพลาดได้ มาตรฐาน ISO 11133 เป็นการประกันคุณภาพเกี่ยวกับการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางเชื้อจุลินทรีย์ โดยมาตรฐานดังกล่าว กล่าวถึงการประกันคุณภาพของการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เฉพาะที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารหรืออาหารสัตว์ คุณ ลักษณะทางเทคนิค กำหนดเกณฑ์ และวิธีสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงความหมายและความสำคัญในการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีววิทยาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณศิวิมล นันสุนานนท์
วิทยากรด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยา
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
- การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ
- เทคนิคการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
- การตรวจสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ และการเก็บรักษาอาหารเลี้ยงเชื้อ

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 2,354 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


หมายเหตุ : 
* ในหลักสูตรที่มีผู้สมัครสำรองที่นั่งเต็มแล้วท่านสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ โดยหากมีจำนวนเพียงพอ หน่วยจัดฝึกอบรมอาจเปิดเป็น รุ่นพิเศษเพิ่มเติม
* ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668