• รูปหน้าบริการ
 
 

การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมค้านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ Central Lab Thai พร้อมให้บริการ ทั้งในด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและสมรรถนะทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา โดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงานและองค์กรของลูกค้าและเพื่อนร่วมค้า โดยการให้บริการด้านการฝึกอบรมในส่วนของการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการโดยรวม

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Online Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Offline Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (Update 25/10/2564)

ดาวน์โหลด

หลักการพื้นฐานการทดสอบทางเคมีด้วยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) (Online) (ยกเลิก)
วันที่เริ่ม : พฤหัสบดี, 25 พฤศจิกายน 2021
สิ้นสุดวันที่ : ศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2021
ผู้ชม : 409

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร หลักการพื้นฐานการทดสอบทางเคมีด้วยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) (Online) (ยกเลิก)
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
ปัจจุบันเทคนิคการใช้เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) มีความสำคัญ และเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการวิเคราะห์ทดสอบเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) และเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) ขององค์ประกอบของสารผสม และสารปนเปื้อนปริมาณน้อย เทคนิคนี้ได้ถูกนำมาใช้วิเคราะห์ตัวอย่างจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านยา สิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้มากในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามิน สารปนเปื้อนในอาหาร สารพิษที่ผลิตจากเชื้อรา (Mycotoxin) ทั้งในด้านเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นเทคนิคที่มีความรวดเร็ว มีตัวตรวจวัดหลายชนิดให้เลือกใช้ตามคุณสมบัติของสาร
ดังนั้นเทคนิคการใช้เครื่อง HPLC ในงานวิเคราะห์ตัวอย่างจึงมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ การบำรุงรักษาเครื่องมือ การตรวจสอบสถรรถนะของเครื่องมือ รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือกับงานในสาขาต่างๆทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการทำงานของเครื่อง HPLC ตลอดจนการตรวจสอบสถรรถนะของเครื่องมือ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในงานวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องมือ Chromatography

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณวนิสา มีเจริญ
วิทยากรด้านการทดสอบทางเคมีและสารพิษตกค้าง
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- หลักการและองค์ประกอบของเครื่อง HPLC
- การประยุกต์ใช้ HPLC ในงานวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในตัวอย่างอาหารและด้านอื่นๆ
- การบำรุงรักษาและข้อควรระวังในการใช้งานเครื่อง HPLC เบื้องต้น
- การควบคุมคุณภาพภายในของการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC
- สาธิตการใช้งานเครื่อง HPLC ในการทดสอบตัวอย่าง ชนิดต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,103 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


หมายเหตุ : 
* ในหลักสูตรที่มีผู้สมัครสำรองที่นั่งเต็มแล้วท่านสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ โดยหากมีจำนวนเพียงพอ หน่วยจัดฝึกอบรมอาจเปิดเป็น รุ่นพิเศษเพิ่มเติม
* ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668