• รูปหน้าบริการ
 
 

การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมค้านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ Central Lab Thai พร้อมให้บริการ ทั้งในด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและสมรรถนะทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา โดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงานและองค์กรของลูกค้าและเพื่อนร่วมค้า โดยการให้บริการด้านการฝึกอบรมในส่วนของการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการโดยรวม

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Online Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Offline Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (Update 25/10/2564)

ดาวน์โหลด

การตรวจประเมินภายในสำหรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ตามแนวทางการตรวจประเมิน ระบบการจัดการ ISO 19011:2018 รุ่น 1
วันที่เริ่ม : พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2021
สิ้นสุดวันที่ : ศุกร์, 10 กันยายน 2021
ผู้ชม : 312

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การตรวจประเมินภายในสำหรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ตามแนวทางการตรวจประเมิน ระบบการจัดการ ISO 19011:2018 รุ่น 1
วันที่ 9-10 กันยายน 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
การที่องค์กรได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 นั้น ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการมีระบบคุณภาพอย่างสมบูรณ์เท่านั้น สิ่งสำคัญลำดับต่อไปคือ การที่องค์การจะต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารงานที่เหมาะสม รวมถึงต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา ซึ่งหมายถึงการมีระบบการตรวจประเมินภายในที่ดีและมีคุณภาพ สำหรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ตามแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ISO 19011:2018
ด้วยเหตุนี้ข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จึงได้ระบุให้องค์การต้องทำการตรวจประเมินภายใน เป็นระยะๆ เพื่อทวนสอบว่าการดำเนินการต่างๆ ขององค์การเป็นไปตามมาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 17025 รวมถึงการทวนสอบบุคคลากรที่เกี่ยวข้องว่ามีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ISO 19011:2018

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการตรวจประเมินภายในห้องปฏิบัติการ สำหรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ตามแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ (ISO 19011:2018)
2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการตรวจประเมินภายในห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาแล้ว

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณดารณี สมบูรณ์จิตต์
วิทยากรด้านระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางเคมี

เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักการ แผนงาน การเตรียมการ การดำเนินการ การตรวจประเมินภายใน
2. การจัดทำ Audit Checklist
3. แบบฝึกหัด/ Workshop

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,745 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


หมายเหตุ : 
* ในหลักสูตรที่มีผู้สมัครสำรองที่นั่งเต็มแล้วท่านสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ โดยหากมีจำนวนเพียงพอ หน่วยจัดฝึกอบรมอาจเปิดเป็น รุ่นพิเศษเพิ่มเติม
* ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668