• รูปหน้าบริการ
 
 

การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมค้านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ Central Lab Thai พร้อมให้บริการ ทั้งในด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและสมรรถนะทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา โดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงานและองค์กรของลูกค้าและเพื่อนร่วมค้า โดยการให้บริการด้านการฝึกอบรมในส่วนของการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการโดยรวม

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Online Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Offline Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (Update 25/10/2564)

ดาวน์โหลด

การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf life evaluation) (ยกเลิก)
วันที่เริ่ม : พฤหัสบดี, 19 สิงหาคม 2021
สิ้นสุดวันที่ : ศุกร์, 20 สิงหาคม 2021
ผู้ชม : 356

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf life evaluation) (ยกเลิก)
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
ปัจจุบันอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตอาหารและ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยิ่ง โดยทราบได้จากการที่กฎหมายได้กำหนดให้มีการระบุอายุของผลิตภัณฑ์บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่ปิดสนิททุกชนิด ดังนั้นผู้ผลิตต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และสามารถนำไปใช้ในการระบุอายุของผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและเพื่อชื่อเสียงของผู้ผลิตเองได้ ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมอาหารประสบความสำเร็จ โดยมีคุณภาพสอดคล้องและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
ปัญหาสำคัญของการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร ในประเทศ คือ การที่ผู้ประกอบการไม่ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตได้ ทำให้ไม่สามารถประเมินอายุการเก็บได้ หรือขาดเทคนิคหรือกระบวนการในการประเมินอายุการเก็บ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บจะขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑ์ อันมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชนิดและคุณภาพของวัตถุดิบ องค์ประกอบ สูตรและโครงสร้างผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือจุลินทรีย์ที่หลงเหลือ รวมทั้งการผลิตที่ยังขาดความระมัดระวังเรื่องการปนเปื้อนทั้งจากคนและสภาพแวดล้อม ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนสูง ดังนั้น การประเมินอายุการเก็บรักษาที่ถูกต้อง เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในตลาดมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการคำนวณหาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติใช้ในองค์การได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านเคมีหรือจุลชีววิทยา หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณคงพันธ์ จิรวงศาโรจน์
วิทยากรด้านการทดสอบทางเคมี / ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
1.ส่วนประกอบและการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์
2.การคำนวณอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
- การใช้สมการ Kinetic
- การประเมินภายใต้สภาวะเร่ง
- การประเมินอายุการเก็บโดยใช้การคำนวณ
3.กรณีศึกษา

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,745 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


หมายเหตุ : 
* ในหลักสูตรที่มีผู้สมัครสำรองที่นั่งเต็มแล้วท่านสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ โดยหากมีจำนวนเพียงพอ หน่วยจัดฝึกอบรมอาจเปิดเป็น รุ่นพิเศษเพิ่มเติม
* ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668