• รูปหน้าบริการ
 
 

การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมค้านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ Central Lab Thai พร้อมให้บริการ ทั้งในด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและสมรรถนะทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา โดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงานและองค์กรของลูกค้าและเพื่อนร่วมค้า โดยการให้บริการด้านการฝึกอบรมในส่วนของการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการโดยรวม

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Online Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Offline Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (Update 25/10/2564)

ดาวน์โหลด

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลทดสอบทางเคมี รุ่น 1 (Online)
วันที่เริ่ม : พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2021
สิ้นสุดวันที่ : ศุกร์, 19 พฤศจิกายน 2021
ผู้ชม : 478

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลทดสอบทางเคมี รุ่น 1 (Online)
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564
*ในวันอบรม ให้นำ Computer Notebook ที่มีโปรแกรม MS Excel มาด้วย*
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
การวัดคือการเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการวัดกับค่าอ้างอิง หากทำการวัดภายใต้สภาวะที่ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ค่าที่วัดได้จะสามารถสอบกลับไปยังค่าอ้างอิงนั้นได้อย่างสมบูรณ์แต่ในการปฏิบัติจริงไม่มีการวัดใดๆที่สามารถควบคุมสภาวะได้อย่างสมบูรณ์ ทุกครั้งที่ทำการวัดจะมีความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors ) อยู่ด้วยเสมอ ผลการวัดจึงเป็นค่าโดยประมาณของสิ่งที่ทำการวัด โดยมีค่าความไม่แน่นอนกระจายอยู่รอบค่านั้นเสมอ ดังนั้นหากต้องนำผลการวัดไปใช้ในการตัดสินใดๆที่มีความเสี่ยงสูง เช่นการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยหรือไม่ ควรนำค่าความไม่แน่นอนของผลการวัดนั้น มาพิจารณาประกอบการตัดสินด้วย
การวัดทางเคมีส่วนมาก เป็นการวัดที่ค่อนข้างซับซ้อน การควบคุมสภาวะของการวัดทำได้ยากกว่าการวัดทางกายภาพ อีกทั้งการวัดทางเคมีส่วนใหญ่เป็นการวัดแบบทำลายตัวอย่าง การวัดซ้ำสำหรับ Portion เดิม ทำไม่ได้ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลการวัดทางเคมี จึงมีความซับซ้อน ต้องทำการประมาณโดยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวัดทางเคมีนั้นๆเป็นอย่างดี และต้องเข้าใจหลักการประมาณค่าความไม่แน่นอนที่เป็นหลักสากล จึงจะสามารถประมาณความไม่แน่นอนของผลการวัดทางเคมีได้อย่างสมเหตุสมผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และขั้นตอนของการประมาณ ค่าความไม่แน่นอนตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประมาณค่าความไม่ แน่นอนของผลการวัดทางเคมีที่รับผิดชอบได้อย่างสมเหตุสมผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณดารณี สมบูรณ์จิตต์
วิทยากรด้านระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางเคมี

เนื้อหาหลักสูตร
- ความสอบกลับได้ของการวัด และความคลาดเคลื่อนของการวัด
- ค่าทางสถิติที่เกี่ยวข้อง
- การกำหนดแหล่งของความไม่แน่นอน
- การประมาณค่า Standard Uncertainty
- การคำนวณ Combined Uncertainty และ Expanded Uncertainty
- ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,103 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


หมายเหตุ : 
* ในหลักสูตรที่มีผู้สมัครสำรองที่นั่งเต็มแล้วท่านสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ โดยหากมีจำนวนเพียงพอ หน่วยจัดฝึกอบรมอาจเปิดเป็น รุ่นพิเศษเพิ่มเติม
* ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668