• รูปหน้าบริการ
 
 

การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมค้านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ Central Lab Thai พร้อมให้บริการ ทั้งในด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและสมรรถนะทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา โดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงานและองค์กรของลูกค้าและเพื่อนร่วมค้า โดยการให้บริการด้านการฝึกอบรมในส่วนของการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการโดยรวม

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Online Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Offline Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (Update 25/10/2564)

ดาวน์โหลด

การประกันคุณภาพด้วยโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Online)
พุธ, 15 ธันวาคม 2021
ผู้ชม : 367

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การประกันคุณภาพด้วยโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Online)
วันที่ 15 ธันวาคม 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing, PT) เป็นการประกันคุณภาพวิธีหนึ่งของห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการตรวจสอบกระบวนการวัดของห้องปฏิบัติการว่ายังใช้ได้ (Validity) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับตัวอย่าง PT เพื่อนำไปทดสอบและรายงานผลกลับผู้จัดโปรแกรม โดยตัวอย่าง PT เป็นตัวตรวจสอบทั้งกระบวนการของห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การรับ การดูแลรักษา จนถึงการรายงานผล ผู้จัดโปรแกรมจะประเมินผลและสรุปข้อมูลเป็นรายงานผลการทดสอบความชำนาญให้แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องตรวจสอบผลการประเมินและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำไปเป็นเกณฑ์กำหนดการปฏิบัติงานและการตรวจสอบวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการ รวมถึงสามารถนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและวิธีทดสอบที่ใช้ได้ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจึงควรรู้ และเข้าใจคำศัพท์ วิธีการประเมินผล สถิติที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุในรายงานโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเหมาะสมกับห้องปฏิบัติการเองต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความชำนาญ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าใจวิธีการประเมินผลและสถิติที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคลากรห้องปฏิบัติการทดสอบที่เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ และผู้ที่สนใจ

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณธนิดา พิมพ์มา
วิทยากรด้านระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางเคมี
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- การประกันคุณภาพการทดสอบและการควบคุมคุณภาพ
- ประโยชน์ของโปรแกรมทดสอบความชำนาญ
- คำศัพท์และความหมาย ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ
- สถิติที่เกี่ยวข้องและการคำนวณสำหรับประเมินผล
- ค่า xpt ที่โปรแกรมทดสอบความชำนาญใช้
- รูปแบบของรายงานผลการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ
- แนวทางการแก้ไขกรณีพบว่าผลไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด
- หน่วยงานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 1,926 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


หมายเหตุ : 
* ในหลักสูตรที่มีผู้สมัครสำรองที่นั่งเต็มแล้วท่านสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ โดยหากมีจำนวนเพียงพอ หน่วยจัดฝึกอบรมอาจเปิดเป็น รุ่นพิเศษเพิ่มเติม
* ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668