• รูปหน้าบริการ
 
 

การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมค้านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ Central Lab Thai พร้อมให้บริการ ทั้งในด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและสมรรถนะทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา โดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงานและองค์กรของลูกค้าและเพื่อนร่วมค้า โดยการให้บริการด้านการฝึกอบรมในส่วนของการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการโดยรวม

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Online Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Offline Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (Update 25/10/2564)

ดาวน์โหลด

เทคนิคการเตรียมสารละลายเคมี
ศุกร์, 05 มีนาคม 2021
ผู้ชม : 511

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร เทคนิคการเตรียมสารละลายเคมี
วันที่ 5 มีนาคม 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
งานบริการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เป็นการให้บริการที่มีความแตกต่างจากงานบริการอื่นๆ เพราะนอกจากจะต้องตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในแง่ของความรวดเร็วของการให้บริการแล้ว ยังต้องการความเป็นกลาง ผลการทดสอบต้องมีความแม่นยำ และเที่ยงตรงสูงสุดอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้เทคนิคการเตรียมสารละลายให้ถูกต้อง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญและมีผลต่อการวิเคราะห์ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเตรียมสารละลายและการเลือกใช้สารเคมีสำหรับการเตรียมสารละลายให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละประเภท รวมถึงการจัดเก็บสารละลายที่เตรียมไว้แล้วให้เหมาะสม เพื่อมั่นใจได้ว่าผลการทดสอบมีความแม่นยำและเที่ยงตรง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถจำแนกประเภทของสารละลายได้
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถคำนวณค่าต่างๆในการเตรียมสารละลายได้
3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถเตรียมสารละลายแต่ละประเภทได้ถูกต้อง รวมถึงการจัดเก็บให้เหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณสุภาภรณ์ สายอรุณ
วิทยากรด้านการทดสอบทางเคมี
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- ประเภทของสารละลาย
- หน่วยความเข้มข้นและการคำนวณ
- เกรดสารเคมีและการเลือกใช้งาน
- เทคนิคการเตรียมสารละลายมาตรฐานที่ใช้ในการ วิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและสารละลายมาตรฐาน ที่ใช้ในปรับตั้งเครื่องมือ
- การจัดเก็บสารละลาย
- แบบฝึกหัด

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 2,354 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


หมายเหตุ : 
* ในหลักสูตรที่มีผู้สมัครสำรองที่นั่งเต็มแล้วท่านสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ โดยหากมีจำนวนเพียงพอ หน่วยจัดฝึกอบรมอาจเปิดเป็น รุ่นพิเศษเพิ่มเติม
* ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668