• รูปหน้าบริการ
 
 

การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมค้านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ Central Lab Thai พร้อมให้บริการ ทั้งในด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและสมรรถนะทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา โดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงานและองค์กรของลูกค้าและเพื่อนร่วมค้า โดยการให้บริการด้านการฝึกอบรมในส่วนของการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการโดยรวม

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Online Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แบบ Offline Training ประจำปี 2565 (Update 12/11/2564)

ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (Update 25/10/2564)

ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 รุ่นที่ 2 (Online)
วันที่เริ่ม : พฤหัสบดี, 16 ธันวาคม 2021
สิ้นสุดวันที่ : ศุกร์, 17 ธันวาคม 2021
ผู้ชม : 576

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 รุ่นที่ 2 (Online)
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
งานบริการทดสอบ/สอบเทียบในห้องปฏิบัติการ เป็นการให้บริการที่มีความแตกต่างจากงานบริการอื่นๆ เพราะนอกจากจะต้องตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในแง่ของความรวดเร็วของการให้บริการแล้ว ยังต้องการความเป็นกลาง ผลการทดสอบ/ผลการสอบเทียบต้องมีความแม่นยำ และเที่ยงตรงสูงสุดอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จึงมิได้มีเพียงข้อกำหนดด้านบริหารจัดการเท่านั้น แต่มีข้อกำหนดด้านเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานด้านเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบ/ผลการสอบเทียบ จะได้รับการจัดการที่เหมาะสม และห้องปฏิบัติการใดที่นำระบบบริหารคุณภาพ ISO/IEC 17025 ไปปรับใช้จนกระทั่งได้รับการรับรอง จึงเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำระบบคุณภาพดังกล่าวไปปรับใช้กับงานในห้องปฏิบัติการของตนได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณดารณี สมบูรณ์จิตต์
วิทยากรด้านระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางเคมี

เนื้อหาหลักสูตร
1. ข้อกําหนดตามมาตรฐาน (Requirement)
2. แบบฝึกหัด (Quiz & Test)

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,103 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


หมายเหตุ : 
* ในหลักสูตรที่มีผู้สมัครสำรองที่นั่งเต็มแล้วท่านสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ โดยหากมีจำนวนเพียงพอ หน่วยจัดฝึกอบรมอาจเปิดเป็น รุ่นพิเศษเพิ่มเติม
* ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668