ข้อกำหนดสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (GHPs & HACCP) รุ่น 1 (ยกเลิก)
วันที่เริ่ม : อังคาร, 16 พฤศจิกายน 2021
สิ้นสุดวันที่ : พุธ, 17 พฤศจิกายน 2021
ผู้ชม : 276

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร ข้อกำหนดสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (GHPs & HACCP) รุ่น 1 (ยกเลิก)
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
ปัจจุบัน การพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารให้สอดคล้องกับหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practices; GHPs) และการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP) เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้มีศักยภาพแข่งขันกับตลาดโลกได้ และถึงแม้จะไม่ได้ส่งออก ก็เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ในข้อกำหนดสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
2. เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้รับการฝึกอบรมเกิดเข้าใจและสามารถวิเคราะห์อันตรายและหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / ฝ่ายประกันคุณภาพ / ฝ่ายควบคุมคุณภาพ หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณหนึ่งฤทัย รงค์ทอง
วิทยากรด้านระบบคุณภาพ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- ข้อกำหนด สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practices; GHPs) ของ Codex Alimentarius
- หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP)
- ฝึกปฏิบัติแบบกลุ่ม (Workshop)

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,745 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668