การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมี (Online)
วันที่เริ่ม : พฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน 2021
สิ้นสุดวันที่ : ศุกร์, 12 พฤศจิกายน 2021
ผู้ชม : 368

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมี (Online)
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
ความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือได้ของผลการทดสอบ นอกจากจะเป็นผลมาจาก ความชำนาญของบุคลากร และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบแล้ว ยังขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบที่เลือกใช้อีกด้วย เพราะวิธีทดสอบแต่ละวิธีจะมีคุณลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าสมรรถนะ (Performance) แตกต่างกัน หากใช้วิธีที่เป็นมาตรฐาน ผู้ทดสอบจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขอบข่ายของการใช้งานที่ระบุไว้ในวิธีทดสอบเหล่านั้น แต่หากห้องปฏิบัติการใช้วิธีที่ยังไม่เป็นวิธีมาตรฐาน เช่นวิธีที่ดัดแปลงจากวิธีมาตรฐาน หรือวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้นใช้เอง ห้องปฏิบัติการจะต้องทำการตรวจสอบสมรรถนะของวิธีทดสอบเหล่านั้นว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานหรือไม่ โดยทำการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation) นั่นเอง
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ ต้องกระทำภายใต้หลักวิชาการและควรผ่านการวางแผนที่ดี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะของวิธีทดสอบ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องของการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการวางแผน และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องและมีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณดารณี สมบูรณ์จิตต์
วิทยากรด้านระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางเคมี

เนื้อหาหลักสูตร
- ความรู้เกี่ยวกับ สมรรถนะของวิธีทดสอบ (Performance Characteristic of Method)
- เทคนิคต่างๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความใช้ได้ (The Tool of Validation)
- สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความใช้ได้ (Statistical Technique)
- ฝึกประเมินจากข้อมูลกรณีศึกษา
- การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบความใช้ได้ (Report of Method validation)

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,103 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668