การประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลทดสอบทางจุลชีววิทยา (Online)
วันที่เริ่ม : พุธ, 03 พฤศจิกายน 2021
สิ้นสุดวันที่ : พฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2021
ผู้ชม : 360

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลทดสอบทางจุลชีววิทยา (Online)
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบทางอาหารได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งในวงการอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากอาหารที่ผลิตขึ้นไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคภายในประเทศ หรือเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศก็ตามจะต้องมีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของประเทศนำเข้า ซึ่งปัจจุบันข้อกำหนดเหล่านี้ก็จะเพิ่มและมีความเข้มงวดมากขึ้น ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตอาหาร จึงเป็นหลักฐานยืนยันถึงคุณภาพความปลอดภัยของอาหารนั้น
เมื่อห้องปฏิบัติการทำการทดสอบและรายงานผลการทดสอบคุณภาพอาหารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ สิ่งที่ตามมา คือ ความเชื่อมั่นในรายงานผลดังกล่าว ว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้หรือไม่ ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการทดสอบ มีความสำคัญต่อการปฏิบิตงานในห้องปฏิบัติการ และส่งผลอย่างมากต่อความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ ซึ่งปัจจุบันระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กำหนดให้ห้องปฏิบัติการต้องมีการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ เพื่อสามารถประเมินว่าผลการทดสอบผ่าน หรือไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถาม จากผู้ที่มีประสบการณ์จริง
3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติใช้ในองค์การได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีววิทยาหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณศิวิมล นันสุนานนท์
วิทยากรด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยา
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- ความสำคัญของการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ
- หลักสถิติที่ใช้ในการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ
- วิธีการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,103 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668