การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และการประเมินผลทางสถิติ ตามมาตรฐาน ISO 13528
วันที่เริ่ม : พฤหัสบดี, 01 เมษายน 2021
สิ้นสุดวันที่ : ศุกร์, 02 เมษายน 2021
ผู้ชม : 295

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และการประเมินผลทางสถิติ ตามมาตรฐาน ISO 13528
วันที่ 1-2 เมษายน 2564
*ในวันอบรม ให้นำ Computer Notebook ที่มีโปรแกรม MS Excel มาด้วย*
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing, PT) เป็นการประกันคุณภาพวิธีหนึ่งของห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการตรวจสอบกระบวนการวัดของห้องปฏิบัติการว่ายังใช้ได้ (Validity) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับตัวอย่าง PT เพื่อนำไปทดสอบและรายงานผลกลับผู้จัดโปรแกรม โดยตัวอย่าง PT เป็นตัวตรวจสอบทั้งกระบวนการของห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การรับ การดูแลรักษา จนถึงการรายงานผล ผู้จัดโปรแกรมจะประเมินผลและสรุปข้อมูลเป็นรายงานผลการทดสอบความชำนาญให้แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
ในการคำนวณต่างๆ ที่ใช้ในโปรแกรมทดสอบความชำนาญนั้น ใช้พื้นฐานการคำนวณมาจากสถิติ ซึ่งได้มีมาตรฐานที่กำหนดในเรื่องการคำนวณทางสถิติที่ใช้ในโปรแกรมทดสอบความชำนาญ คือ ISO 13528:Statistical methods for use in PT by interlaboratory comparisons โดยฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ฉบับปี 2015 ผู้ที่เป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (PT Provider) ควรดำเนินการโปรแกรมตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และ ISO 13528 ร่วมด้วย ดังนั้น ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในการคำนวณตาม ISO 13528 และในด้านของผู้เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Participant) หากทราบถึงวิธีการคำนวณต่างๆ ที่ใช้ในโปรแกรมทดสอบความชำนาญแล้ว จะทำให้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผลการประเมินได้ดีหรือเข้าใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวิธีการคำนวณทางสถิติของโปรแกรมทดสอบความชำนาญตามมารฐาน ISO 13528:2015 ในหัวข้อหลักๆ ดังนี้ Homogeneity test & Stability test, Assigned value, Standard deviation for proficiency assessment และ Calculation of performance statistics

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณธนิดา พิมพ์มา
วิทยากรด้านระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางเคมี
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- Design of PT scheme
- การเตรียมตัวอย่าง PT การประเมินความเป็นเนื้อเดียวกันและความคงตัวของตัวอย่าง
- การหา assigned value and its standard uncertainty
- การหา SD for Proficiency assessment
- การประเมินประเมินผลทางสถิติของโปรแกรมทดสอบความชำนาญ

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณสุวีร์ณัช / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,745 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668