เทคนิคการเตรียมสารละลายเคมี
ศุกร์, 05 มีนาคม 2021
ผู้ชม : 506

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร เทคนิคการเตรียมสารละลายเคมี
วันที่ 5 มีนาคม 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
งานบริการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เป็นการให้บริการที่มีความแตกต่างจากงานบริการอื่นๆ เพราะนอกจากจะต้องตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในแง่ของความรวดเร็วของการให้บริการแล้ว ยังต้องการความเป็นกลาง ผลการทดสอบต้องมีความแม่นยำ และเที่ยงตรงสูงสุดอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้เทคนิคการเตรียมสารละลายให้ถูกต้อง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญและมีผลต่อการวิเคราะห์ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเตรียมสารละลายและการเลือกใช้สารเคมีสำหรับการเตรียมสารละลายให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละประเภท รวมถึงการจัดเก็บสารละลายที่เตรียมไว้แล้วให้เหมาะสม เพื่อมั่นใจได้ว่าผลการทดสอบมีความแม่นยำและเที่ยงตรง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถจำแนกประเภทของสารละลายได้
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถคำนวณค่าต่างๆในการเตรียมสารละลายได้
3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถเตรียมสารละลายแต่ละประเภทได้ถูกต้อง รวมถึงการจัดเก็บให้เหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณสุภาภรณ์ สายอรุณ
วิทยากรด้านการทดสอบทางเคมี
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- ประเภทของสารละลาย
- หน่วยความเข้มข้นและการคำนวณ
- เกรดสารเคมีและการเลือกใช้งาน
- เทคนิคการเตรียมสารละลายมาตรฐานที่ใช้ในการ วิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและสารละลายมาตรฐาน ที่ใช้ในปรับตั้งเครื่องมือ
- การจัดเก็บสารละลาย
- แบบฝึกหัด

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 2,354 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668