• รูปหน้าบริการ
ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010
วันที่เริ่ม : พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2020
สิ้นสุดวันที่ : ศุกร์, 09 ตุลาคม 2020
ผู้ชม : 431

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
มาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 ว่าด้วยเรื่องของความสามารถของผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ โดยแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่คือ ข้อ 4.ข้อกำหนดด้านวิชาการ (Technical requirements) และข้อ 5.ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการ (Management requirements) โดยข้อกำหนดด้านวิชาการเป็นรายละเอียดถึงความสามารถของผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ส่วนข้อกำหนดด้านการจัดการนั้น เป็นการจัดการด้านการบริหาร ซึ่งข้อกำหนดตามมาตฐานทั้งหมดนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ดังนั้น ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญจึงควรมีความรู้ความเข้าใจและดำเนินงานตามข้อกำหนดของมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การดำเนินงานต่างๆ ในทุกขั้นตอนของโปรแกรมทดสอบความชำนาญมีการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้สุดท้ายแล้วห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโปรแกรมนั้น สามารถนำผลการประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกําหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนําระบบคุณภาพดังกล่าวไปปรับใช้กับงานในของตนได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรประจำหลักสูตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ISO/IEC 17043
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- ภาพรวมของมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010
- ข้อหนดด้านวิชาการ
- ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการ

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร 100% ของระยะเวลาการฝึกอบรม ร่วมฝึกปฏิบัติ จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,745 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668