• รูปหน้าบริการ
การตรวจประเมินภายในสำหรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ตามแนวทางการตรวจประเมิน ระบบการจัดการ ISO 19011:2011 รุ่น 1 (เต็มแล้ว)
วันที่เริ่ม : พฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2020
สิ้นสุดวันที่ : ศุกร์, 31 กรกฎาคม 2020
ผู้ชม : 439

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การตรวจประเมินภายในสำหรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ตามแนวทางการตรวจประเมิน ระบบการจัดการ ISO 19011:2018 รุ่น 1
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
การที่องค์กรได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 นั้น ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการมีระบบคุณภาพอย่างสมบูรณ์เท่านั้น สิ่งสำคัญลำดับต่อไปคือ การที่องค์การจะต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารงานที่เหมาะสม รวมถึงต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา ซึ่งหมายถึงการมีระบบการตรวจประเมินภายในที่ดีและมีคุณภาพ สำหรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ตามแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ISO 19011:2018
ด้วยเหตุนี้ข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จึงได้ระบุให้องค์การต้องทำการตรวจประเมินภายใน เป็นระยะๆ เพื่อทวนสอบว่าการดำเนินการต่างๆ ขององค์การเป็นไปตามมาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 17025 รวมถึงการทวนสอบบุคคลากรที่เกี่ยวข้องว่ามีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ISO 19011:2018

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการตรวจประเมินภายในห้องปฏิบัติการ สำหรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ตามแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ (ISO 19011:2018)
2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการตรวจประเมินภายในห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาแล้ว

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณดารณี สมบูรณ์จิตต์
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักการ แผนงาน การเตรียมการ การดำเนินการ การตรวจประเมินภายใน
2. การจัดทำ Audit Checklist
3. แบบฝึกหัด/ Workshop

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร 100% ของระยะเวลาการฝึกอบรม ร่วมฝึกปฏิบัติ จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,745 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668