• รูปหน้าบริการ
การประเมินความเสี่ยงในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 รุ่น 2
วันที่เริ่ม : พฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2020
สิ้นสุดวันที่ : ศุกร์, 10 กรกฎาคม 2020
ผู้ชม : 592

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 รุ่น 2
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
งานบริการทดสอบ/สอบเทียบในห้องปฏิบัติการ เป็นการให้บริการที่มีความแตกต่างจากงานบริการอื่นๆ เพราะนอกจากจะต้องตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในแง่ของความรวดเร็วของการให้บริการแล้ว ยังต้องการความเป็นกลาง ผลการทดสอบ/ผลการสอบเทียบต้องมีความแม่นยำ และเที่ยงตรงสูงสุดอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จึงมิได้มีเพียงข้อกำหนดด้านบริหารจัดการเท่านั้น แต่มีข้อกำหนดด้านเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานด้านเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบ/ผลการสอบเทียบ จะได้รับการจัดการที่เหมาะสม และห้องปฏิบัติการใดที่นำระบบบริหารคุณภาพ ISO/IEC 17025 ไปปรับใช้จนกระทั่งได้รับการรับรอง จึงเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการชี้บ่งความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง สำหรับห้องปฏิบัติการ
- เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จากการได้ร่วมปฏิบัติจริงในภาคปฏิบัติ
- เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความเสี่ยง ผลกระทบ และสาเหตุ ซึ่งจะนาไปใช้จริงในการบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ต่อไป

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาแล้ว

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณดารณี สมบูรณ์จิตต์
ผู้เชี่ยวชาญระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
1. ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง
2. การประเมินผลกระทบและโอกาสของการเกิดความเสี่ยง
3. แบบฝึกหัด (Workshop)

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร 100% ของระยะเวลาการฝึกอบรม ร่วมฝึกปฏิบัติ จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,745 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668