ประกาศที่ 27/2567 เรื่อง จัดซื้อเครื่อง Hood Scrubber จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานสาขาขอนแก่น

  • เลขที่: 27/2567
  • วันที่: วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567
  • สาขา: สาขา-ขอนแก่น
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668