ประกาศที่ 8/2567 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องระเหยแห้งด้วยไนโตรเจน (Automate Nittrogen Evaporator) จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668