ประกาศที่ 7/2567 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของของเหลว (Density meter) พร้อมเครื่องดูดจ่ายอัตโนมัติ (Auto sample) จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668