ประกาศที่ 5/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) จำนวน 3 เครื่อง สำนักงานสาขากรุงเทพ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668