ประกาศที่ 114/2566 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง สำนักงานสาขากรุงเทพ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668