ประกาศที่ 92/2566 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดมาตรฐานสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบแสง (Infrared Calibrator)

  • เลขที่: 92/2566
  • วันที่: วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2566
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668