ประกาศที่ 63/2566 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง และ 5 ตำแหน่ง อย่างละ 1 เครื่อง สำนักงานสาขาสมุทรสาคร

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668