ประกาศที่ 61/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการสอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrometer) จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา และสำนักงานสาขาสมุทรสาคร

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668