ประกาศที่ 18/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการเช่ารถยนต์ระยะเวลา 4 ปี (48 เดือน) จำนวน 24 คัน โดยวิธีคัดเลือก

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668