ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขากรุงเทพ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668