ประกาศที่ 46/2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจน ( ขนาดเครื่องย่อย 20 หลุม) สำนักงานสาขาสมุทรสาคร โดยวิธีสอบราคา

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668