สอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง สาขาสมุทรสาคร

  • เลขที่: 29/2565
  • วันที่: วันพฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2565
  • สาขา: สาขา-สมุทรสาคร
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668