ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง สาขาสมุทรสาคร

  • เลขที่: -
  • วันที่: วันศุกร์, 13 พฤษภาคม 2565
  • สาขา: สาขา-สมุทรสาคร
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668