ประกาศที่ 1/2565 เรื่อง ยกเลิกงานจัดซื้อประกันวินาศภัย 2565 โดยวิธีสอบราคา

  • เลขที่: 1/2565
  • วันที่: วันอังคาร, 04 มกราคม 2565
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668