ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อของที่ระลึกประจำปี 2565

  • เลขที่: -
  • วันที่: วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668