ประกาศที่ 42/2564 เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 เครื่อง

  • เลขที่: 42/2564
  • วันที่: วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668