ประกาศที่ 41/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer สาขาสงขลา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668