ประกาศที่ 39/2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ร่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ และโลหะด้วยเทคนิค ICP-OES จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668