ประกาศที่ 38/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้าง ค่าบริการวงจรสื่อสารภายในประเทศและระบบอินเตอร์เน็ต Leased Line สำหรับ 5 สาขา และค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668