ประกาศที่ 24/2564 เรื่อง สอบราคาจ้าง งานปรับปรุงห้องเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญ PT (Proficiency Testing)

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668