ประกาศทื่ 17/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer สาขาขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668