ประกาศที่ 24/2563 เรื่อง สอบราคาผู้สอบบัญชีภายนอกปี 2564 โดยวิธีสอบราคา

  • เลขที่: 24/2563
  • วันที่: วันจันทร์, 09 พฤศจิกายน 2563
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668