ประกาศที่ 22/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกปี 2564 โดยวิธีสอบราคา

  • เลขที่: 22/2563
  • วันที่: วันพุธ, 28 ตุลาคม 2563
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668